Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • Sverigedemokraterna kräver Jonas Rastads avgång!

  Av Marlen Jensen den 17 maj, 2015
  0

  Vid ett seminarium arrangerat av revisionen i Region Skåne i slutet av april uppträdde Rastad oförskämt och närmast direkt hotfullt mot en av regionens medarbetare. Det skriver revisionen i ett brev till Regionstyrelsen. Revisionen hävdar att Rastad agerat hotfullt mot en divisionschef som några dagar senare fick sparken.

  Med bakgrund i revisionens skarpa kritik mot Rastad kräver vi hans avgång!

   

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/rastad-var-oforskamd-och-hotfull

  http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/regiondirektoren-upptradde-direkt-hotfullt/

   

   

   

 • Vi är hela Sveriges parti

  Av Marlen Jensen den 14 maj, 2015
  0

  Sverigedemokraterna har nyligen släppt sin nya film. Medverkande i filmen kan vi se Ulf Erlandsson och Åsa Erlandsson, båda från Hässleholm. Åsa är även vår gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden

 • Sverigedemokraterna vill satsa på Malmö Sjukhus- säger nej till ett tredje sjukhus

  Av Marlen Jensen den 8 maj, 2015
  0

  Region Skåne står i begrepp att förnya den skånska sjukvården. Många sjukhuslokaler är slitna, eller inte ändamålsenliga. Därför står politiken inför valet att satsa på befintliga sjukhus, alternativt bygga ett nytt tredje sjukhus i trakten av Hjärup. I Hjärupsfallet hade antalet vårdplatser kraftigt minskat trots att alternativet blir väsentligt dyrare. Det är inte hållbart, den skånska sjukvården lider redan av kraftig vårdplatsbrist.

  Patrik Jönsson, Regionråd för Sverigedemokraterna kommenterar:

  Vi finner det inte realistiskt att bygga ett sjukhus i Hjärup, då vi anser att vården ska vara där det stora flertalet av människor bor. Förslaget kommer också urholka både Lunds och Malmös sjukhus då tanken är att dessa sedermera ska göras om till närsjukhus, med akutmottagning som bara är öppen dagtid.

  Vi ser också en risk med att de ekonomiska satsningarna kommer göra att andra behövliga satsningar i regionen inte kan genomföras, och att detta leder till en försämring av vården. Som skräckexempel kan nämnas Nya Karolinska i Stockholm, som i ursprungsförslaget var beräknat till ca. 5 miljarder men vid beslut sprungit upp till 14 miljarder. Vid en ny granskning så visar det sig att totalkostnaden kommer att överstiga 25 miljarder.

  Avslutningsvis konstaterar Patrik Jönsson:

   

  -Det nya sjukhuset hade mycket väl kunnat bli ett fint sjukhus med spjutspetskompetens, men det man glömmer bort är bassjukvården med vanliga sjukdomar. Med en stor minskning av vårdplatser i både Malmö och Lund hade det nya spjutspetssjukhuset snabbt fyllts med bassjukvård, och vårdplatsbristen är återigen en faktor.

  Hör intervju med Patrik Jönsson här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6159963

 • ”Vårdhundar i Region Skåne – Uppföljning” HSN 2015-04-24

  Av Marlen Jensen den 24 april, 2015
  0

  HSN anslogs 400.000:- för en försöksverksamhet med vårdhundar. Denna verksamhet genomfördes dock på ett föga vetenskapligt sätt. Patientens status utvärderades inte enligt ett fastlagt undersökningsprotokoll. Ibland skedde ingen utvärdering, utvärderingen skedde vid olika tidpunkter osv. Detta omöjliggör att verksamheten bidrar till att klarlägga vårdhundens nytta.

   

  Tidigare forskningsfynd hos vuxna har visat på positiva effekter på bland annat blodtryck, hjärtfrekvens, depression och apati samt på oxytocin- och kortisolnivåer. I Sverige har goda erfarenheter från praktiska försök med hund i äldreomsorg rapporterats. Samvaro med djur kan öka upplevelsen av livskvalitet genom att ge avbrott i vardagen. Andra positiva effekter för människor kan till exempel vara sociala, psykologiska och som ovan nämnt fysiska.

   

  Enligt en översikt av effektstudier om djurassisterad aktivitet (inte enbart

  hundar) medförde det statistiskt säkra minskningar av beteendeproblem bland personer med demenssjukdom. Även ångest minskade bland äldre utan kognitiva nedsättningar. De äldres sociala funktionsförmåga gynnades också av djur, men skillnaden i effekt mellan den grupp som fick insatsen och kontrollgruppen var inte statistiskt säkerställd.

   

  Med bakgrund i detta anser vi att Region Skåne inte bör lägga resurser på mer forskning inom området och Sverigedemokraterna yrkade att Region Skåne utifrån den evidens som finns inom området inför vårdhundar i de verksamheter det bedöms lämpligt.

   

  Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 • ”RFSL Verksamhetsbidrag 2015 inom det sociala området” HSN 2015-04-24

  Av Marlen Jensen den 24 april, 2015
  0

  Homosexualitet har sedan år 1979 inte klassats som sjukdom och vi anser då inte att pengar från hälso-och sjukvårdsbudgeten ska fördelas till detta. Sverigedemokraterna yrkar avslag på att ge RFSL 300 000 kr i riktat bidrag till Kvinnor som har sex med kvinnor och transpersoner. Vi anser att dessa pengar gör bättre nytta i den offentliga vården. I den mån dessa personer behöver psykosocialt stöd kan detta erbjudas via den offentligt drivna sjukvården. Dessutom finns det inte någon presenterad utvärdering av denna verksamhet.

   

  Då vårt avslagsyrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.