Budget SD Skåne 2014

2013-10-29 13:25

Budget 2014

Budget SD Skåne 2014

 

 

SD Distrikt Syds Nyhetsbrev – september

2013-09-05 10:37

Nyhetsbrev SD syd sep. 2013

Pia Kinhult (M), Regionråd, bjuder in SD till samarbete

2013-08-20 10:34

Den 16/8 träffades Skånes politiker samt olika tjänstemän i Malmö för dialog om Skånes framtid. Pia Kinhult (M), Regionstyrelsens ordförande, öppnade med en tydlig inbjudan till samarbete vilken var riktad till samtliga partier.

Denna inbjudan välkomnas av Sverigedemokraterna i Region Skåne. Det skall dock påpekas att den politik som har förts hittills med försämrad tillgänglighet inom vården, brist på sängplatser, personalbrist och försämrad landsbygdsservice med bl.a. bussindragningar och omfattande utförsäljningar av vården/folktandvården saknar stöd hos Sverigedemokraterna.

Däremot ställer vi oss bakom innovativa lösningar inom den framtida vården och kollektivtrafiken. Att inte våga satsa på att utveckla teknik och metoder gör att man kommer att gå miste om mycket, såväl framtida besparingar som framtida modern teknik som räddar liv, botar sjukdomar, gör nya sorters operationer möjliga eller gör kollektivtrafiken attraktiv och up to date.

Menar Pia Kinhult allvar med sin inbjudan till samarbete om Skånes framtid kommer Sverigedemokraterna givetvis ställa upp på detta. Men för att det skall bli ett fruktbart samarbete krävs det en radikal omläggning av politiken, där tillgängligheten och kvaliteten inom vården prioriteras upp på bekostnad av vidlyftiga kultur- och mångkultursatsningar och att man slutar blunda för de kostnader och skatteintäktsbortfall som invandringspolitiken medför för skåningarna.

Vi arbetar i verklighetens Skåne och lever inte i luftslott.

 

Patrik Jönsson, vice gruppledare, SD

Nyhetsbrev fullspäckat med intressant läsning

2013-07-01 10:21

Nu har nästa nummer av SD Syds nyhetsbrev blivit färdigt. Ni hittar det via länken nedan.

Nyhetsbrev SD Syd juli 2013

Goda förslag vinner sällan gehör.

2013-06-18 06:01

Juni månads regionfullmäktigesammanträde bjöd som alltid på många goda insatser från de sverigedemokratiska politikerna. Anföranden och debatter höll som alltid hög kvalitet.

Flera motioner som Sverigedemokraterna har lämnat in behandlades under sammanträdet, tyvärr med resultatet att de avslogs trots att de innehöll väldigt goda förslag på förbättringar för medborgarna i Skåne. Mot detta reserverade sig förstås partigruppen.

Gruppen reserverade sig också i flera ärenden som rörde vårdval, i ett ärende som rörde bildande av Folktandvården Skåne AB, i ett ärende som rörde taxor och avgifter för parkering inom Trelleborgs sjukhusområde, samt i ett ärende som rörde subventionerad medicinsk fotvård.

Reservationerna kan läsas nedan.

Reservation angående vårdval avseende LARO

Reservation angående vårdval avseende hud och hudvård

Reservation angående vårdval avseende ögonsjukvård utöver grå starr

Reservation angående taxor och avgifter för parkering inom Trelleborgs sjukhusområde

Reservation angående Bildande av Folktandvården Skåne AB

Reservation angående motion – Kollektivtrafiken med biljettförsäljning ombord för resenärer

Reservation angående motion om äldrevårdscentraler i Region Skåne

Reservation angående motion om att avveckla partistödet till politiska ungdomsförbund

Reservation angående motion om fler och friskare blodgivare

Reservation angående motion om flexjobb för människor med funktionsnedsättning

Reservation angående motion om subventionerad medicinsk fotvård

 

Enkla frågor angående bristande arbetsmiljö vid ambulansstationer

2013-06-11 08:40

Igår lämnade SD Region Skåne genom Jens Leandersson in två nya enkla frågor. Båda rör brister i arbetsmiljön vid ambulansstationer.

Enkel fråga angående arbetsmiljö vid ambulansstationer

Enkel fråga angående bristande arbetsmiljö vid ambulansstationen i Hörby

Ytterligare tre enkla frågor har lämnats in

2013-06-07 09:39

I onsdags lämnade SD Region Skåne in ytterligare tre enkla frågor genom Jens Leandersson.  De kan läsas nedan.

Enkel fråga angående jämställd HPV vaccinering

Enkel fråga angående sydsvensk regionbildning

Enkel fråga angående bidrag till Ibn Rushd

 

SD Distrikt Syds Nyhetsbrev – juni

2013-06-03 14:25

Ett nytt nummer av Nyhetsbrevet från SD Distrikt Syd har i sedvanlig ordning kommit ut så här kring månadsskiftet. Som alltid är det späckat med intressanta och mycket läsvärda artiklar.

Trevlig läsning!

Nyhetsbrev SD Syd juni 2013

SD fick avslag på förslag om flexjobb för människor med funktionsnedsättning

2013-06-01 09:56

Igår sammanträde Regionala tillväxtnämnden i Landskrona. Dagordningen var lång, och Sverigedemokraternas Lars-Anders Espert fick anledning att framföra yrkanden, samt att lämna in reservationer och en protokollsanteckning. Detta i ärenden som rörde en motion om att vara försöksregion med flexjobb för människor med funktionsnedsättning, samverkan med Winnet Skåne (som tagit över verksamheten som tidigare bedrivits av Regionalt Resurscentrum för kvinnor), samt yttrande över budgetdirektiv.

Ändringsyrkande, reservationer samt protokollsanteckningar kan läsas nedan.

Reservation angående motion om flexjobb för människor med funktionsnedsättning

Yrkande angående yttrande över budgetdirektiv

Reservation angående yttrande över budgetdirektiv

Protokollsanteckning angående samverkan med Winnet Skåne

SD reserverade sig angående spårvagn i Lund

2013-05-28 21:18

Kollektivtrafiknämnden har i två dagar träffats under trevliga former på en mycket fin mat – och vingård i närheten av Lund. Första dagen (måndagen) ägnades åt utbildning och åt att leverera idéer inför framtiden. Andra dagen (idag) ägnades åt sedvanligt nämndsammanträde.

På plats för Sverigedemokraternas räkning under de två dagarna fanns Per Klarberg (ledamot), Patrik Jönsson (ersättare) och Therese Borg (politisk sekreterare). Tillsammans tog de ställning till och levererade förslag utifrån allt det som de fick ta del av under utbildningen. Under det beslutande sammanträdet hade de också i ett av ärendena en avvikande mening och yrkade avslag vilket följdes av att en reservation lämnades in. Ärendet handlade om spårvagnar i Lund, och den reservation som lämnades in (och som ger en närmare förklaring till vad ärendet handlar om) går att läsa nedan:

Reservation angående spårvagn i Lund