Vår politik utgår från Sverigedemokraternas centralt framtagna principprogram, inriktningsprogram och riktlinjer, dock alltid med anpassningar till rådande förhållanden i Region Skåne.

Det budgetförslag som vi tog fram för år 2013 beskriver vår regionala politik  mer konkret, och finns att läsa här. Våra motioner, interpellationer, enkla frågor och protokollsanteckningar hittar du nedan, samt här. Några av de reservationer som lämnats in, samt några ändrings – och tilläggsyrkanden, finns att läsa här.

 

MOTIONER

Informationsteknologi i ambulanserna

Medicinskt center för sällsynta diagnoser

Sfinkterreptur

Personlig koordinator

BMD

Angående partistöd till politiska ungdomsförbund

Blodgivning

Angående biljettförsäljning för resenärer

Flexjobb för människor med funktionsnedsättningar

Angående behandling för Alzheimerspatienter

Friskvård på arbetstid

Behov av barnhospice i Öresundsregionen

Inför äldrevårdscentraler

Motion angående ambulanssjukvården

Motion angående smittskydd

Kostnadsfria glasögon

Motion angående lättvårdsambulans

SMS-funktion

Motion angående svenskar som studerar medicin utomlands

Angående djur som slaktas på plågsamt vis

Öka kommunikationen med medborgarna

Strövområden till Hälsans stig

Obligatorisk hälsoundersökning för nyanlända invandrare

Egen hälsodagbok på internet

Öka transparensen i RS

Använd budgetsimulator inom RS

Använd E-petition inom RS

Akutmottagningarnas väntetider

Tydliggör de politiska skillnaderna i RS

Senior Alert

Motion grå starr-förbättra tillgängligheten

LCHF-kost i Region Skåne

Konst och kulturgalleri på internet

Inför Rutinronden i Skåne

Inför aktiv hälsostyrning i RS

Garantera patientsäkerheten

Effektivisera språktolkningen

Avgiftsfri hälsovård för barn och ungdomar

Förbud mot parabener

 

INTERPELLATIONER

Interpellation till vårdproduktionsberedningens ordförande

Interpellation angående ryggrehab

Fråga till RT-nämnden angående utomeuropeiska kvinnor

Angående jämlikhetsarbete och hedersvåld

Walk over

Interpellation om köns – och åldersdiskriminering i vården

 

ENKLA FRÅGOR

Två frågor till vårdproduktionsberedningens ordförande

Angående nedläggning av buss 544

Angående fertilitetsrådgivning

Fråga angående Skånska skattepengar

Fråga angående attraktiv arbetsplats

Angående symfoniorkestrar

BMI-gränser vid fetmaoperationer

Enkel fråga angående SMS-livräddare

Enkel fråga angående kött från djur som slaktats på plågsamt vis

Enkel fråga till Regionstyrelsens ordförande angående statens äldresatsning

Enkel fråga angående könsstympning av religiösa skäl

Enkel fråga angående arbetsmiljön vid akutsjukhusen

Angående Riksrevisionens kritik mot medfinansiering

Enkel fråga till regionstyrelsens ordförande angående konsulttjänster

Angående regeringens mål om minskat tobaksbruk

Angående situationen för personalen vid barnakuten i Malmö

Prioriteringar angående framtidens vård

Fråga angående obemannade barnintensivplatser

Enkel fråga till Hälso – och sjukvårdsnämndens ordförande angående ojämlik bråckvård

Enkel fråga till Folkhälsoberedningens ordförande angående Spelberoendes förening i Malmö

Enkel fråga till Hälso-och sjukvårdsnämndens ordförande angående kostråd

Enkel fråga till Anders Åkesson angående Centrum – och Österlyftet

Enkel fråga angående läkemedelsmodulen Melior

Öresundstågen

Herceptin

Barnmedicinska kliniken

Enkel fråga angående de försämrade villkoren för personal inom akutsjukvården

Enkel fråga om acceptabel sjukvård

Enkel fråga om aktiv hälsostyrning

Enkel fråga om medicinhistoriska museet

Måltal och fokus

Enkel fråga angående hur Skåne framställs som antisemitiskt

Enkel fråga om mörkläggning av rapport

Enkel fråga angående jämställd HPV vaccinering

Enkel fråga angående sydsvensk regionbildning

Enkel fråga angående bidrag till Ibn Rushd

Enkel fråga angående arbetsmiljö vid ambulansstationer

Enkel fråga angående bristande arbetsmiljö vid ambulansstationen i Hörby

 

PROTOKOLLSANTECKNINGAR

Protokollsanteckning om investeringar i tillgänglighet Kristianstad-Hässleholm

Protokollsanteckning om förslag till metodutveckling

Protokollsanteckning om införande av jämställdhetsbokslut

Protokollsanteckning angående remiss om proportionalitet i val

Protokollsanteckning angående motion om Smittskydd Skåne

Protokollsanteckning angående motion om att höja kompetensen inom ortopedteknik

Protokollsanteckning angående laglighetsprövning KL

Protokollsanteckning angående intern kontroll – rapport 2012

Protokollsanteckning angående intern kontroll – plan 2013

Protokollsanteckning angående Baltic Sea Fund

Protokollsanteckning angående motion – Smittskydd Skånes organisationstillhörighet och bemanning

Protokollsanteckning angående motion – Höj kompetensen inom ortopedteknik i Region Skåne

Protokollsanteckning angående samverkan med Winnet Skåne