Välkommen till Sverigedemokraterna i Region Skåne

 • ”Remiss. Patientrörlighet inom ESS – vissa kompletterande förslag” HSN 2015-06-18

  Av Marlen Jensen den 18 juni, 2015
  0

  Sverigedemokraterna yrkade att följande mening skulle strykas;

   

  ”Region Skåne stödjer inte heller förslaget om att beslut ska kunna verkställas innan beslutet vunnit laga kraft”.

   

  Vi menar att man inte skall utsätta en sjuk människa för den ekonomiska stress som en förlängd väntan på beslut innebär. Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 • ”Diabetessamordnare”, HSN 2015-06-18

  Av Marlen Jensen den 18 juni, 2015
  0

  På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i april togs beslut om riktlinjer för kunskapscentrum. Sverigedemokraterna yrkade då på att personal som var anställd vid kunskapscentrum ska förlägga minst 25 procent av sin årsarbetstid inom klinisk verksamhet.

   

  Vi ser därmed positivt på att de diabetessjuksköterskor som anses i ärendet ska ha tjänster på 50% och med förutsättningen att resterande del av tjänsten ska förläggas kliniskt.

 • ”Anmälningsärende – Initiativärende till Hälso-och sjukvårdsnämnden avseende förlängning av samverkansavtal med Åke Reimer” HSN 2015-06-18

  Av Marlen Jensen den 18 juni, 2015
  0

   

  Sverigedemokraterna anser att det är en stor brist att vi först på sittande möte får information om detta ärende, detta borde kunna ha hanterats på ett bättre sätt. Med den information som vi fått kan vi inte på ett objektivt vis fatta ett genomtänkt beslut därför väljer vi att inte delta i beslutet.

 • ”Trafikplan buss 2016” Kollektivtrafiknämnden 2015-06-09

  Av Marlen Jensen den 9 juni, 2015
  0

  Sverigedemokraterna vill att det görs en kostnadsanalys och nyttoanalys av att återstarta de nedlagda busslinjer som lagts ner sedan 2012-01-01. Analyserna kan med fördel göras som de analyser som presenterades på förra Kollektivtrafiknämnden i ärende 7 ”Återinförande av minst åtta nedlagda busslinjer på landsbygden”. Analyserna är första steget för att se vilka linjer som är lämpliga för starta upp igen. När det talas om att hela Skåne skall leva, så är en viktig pusselbit en miljövänlig och säker kollektivtrafik en grund föra att även landsbygden skall ges förutsättningar att leva. Första steget för många som står i begrepp att flytta är att det finns bussar som stannar där man väljer att bosätta sig. Dessutom har många skåningar lidit skada av att man dragit in befintliga bussar där man redan bor. Kostnaden för återstart är att anse som ringa i förhållande till Skånetrafikens omsättning, i synnerhet sett till det prognostiserade överskottet.

   

  Sverigedemokraterna yrkade därför att det görs en kostnadsanalys och nyttoanalys av att återstarta de nedlagda busslinjer som lagts ner sedan 2012-01-01. Vi yrkade även att den skulle presenteras på nästa möte med kollektivtrafiknämnden.

   

  Då vårt tilläggsyrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

 • Sverigedemokraterna välkomnar Regiondirektör Jonas Rastads avgång

  Av Marlen Jensen den 26 maj, 2015
  0

  Med anledning av Jonas Rastads agerande på ett målseminarium ansåg Sverigedemokraterna att måttet var rågat och kallade till presskonferens där vi krävde att Regiondirektör Jonas Rastad skiljs från sin tjänst. Vi framförde där varför vi valde att gå ut med detta krav, vilket utöver den specifika händelsen 21 april (målseminariet) var flera andra anledningar till vårt avgångskrav, bl.a. anförde vi missnöje med hur Jonas Rastad lett Region Skåne, dels organisatoriskt och hur vården och ekonomin utvecklats, dels hur det under Rastads styre införts en tystnadskultur gentemot personalen som vi anser vara oönskad.

  Med anledning av att Henrik Fritzon nu gått ut med att Jonas Rastad kommer att avgå och ny Regiondirektör skall anställas välkomnar vi att vårt krav tillmötesgåtts. Nu ges Region Skåne möjlighet till en nystart vilket vi ser vara helt nödvändig, och vill också tacka Jonas Rastad för de insatser han gjort för Region Skåne samt önskar honom lycka till i framtiden.


  För frågor, kontakta Patrik Jönsson
  Regionråd SD Region Skåne
  0706 – 596 995